- Member
User:

Domain:

Pass:
 
 
           
Home>>    หน้าแรก like2talk >> ราคาและโปรโมชั่น>>      
Untitled Document
Home l หน้าแรก Like 2 talk l Product l วิธีการใช้งาน l ราคาและโปรโมชั่น l บริการเสริม l วิธีชำระเงิน l สมัครใช้บริการ l Support
 
  โทรได้มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
  โทรง่าย จากเครื่องโทรศัพท์ของคุณ เช่น โทรศัพท์มือถือ,โทรศัพท์บ้าน,โทรศัพท์สาธารณะ
  โทรได้ทันที ไม่ต้องเติมเงิน ไม่ต้องกด PIN  
  สะดวกตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานและค่าโทรง่ายผ่าน www.csloxinfo.com / like2talk
ประเทศปลายทาง
(โทรศัพท์พื้นฐาน)
อัตราค่าโทร (บาท/นาที) ประเทศปลายทาง
(โทรศัพท์พื้นฐาน)
อัตราค่าโทร (บาท/นาที)
เบอร์บ้าน มือถือ เบอร์บ้าน มือถือ
สหรัฐอเมริกา 1 1 เยอรมัน 2 7
สิงค์โปร์ 1 1 แคนนาดา 2 2
ฮ่องกง 1 1 มาเลเซีย 2 3
จีน 1 1 ญี่ปุ่น 2 6
ฝรั่งเศส 1 8 ใต้หวัน 2 4
อิตาลี 1 12 อังกฤษ 2 6
เนเธอร์แลนด์ 1 14 เกาหลีใต้ 2 5
สวีเดน 1 11 นิวซีแลนด์ 2 10
-หมายเหตุ
- อัตราค่าโทรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- อัตราค่าโทรจะไม่รวมค่าบริการโทรในประเทศตามอัตราค่าโทรพื้นฐาน หรือ มือถือตามที่ท่านใช้งาน

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่

แพ็คเก็จ
เหมาจ่ายรายเดือน(บาท) รับส่วนลดค่าโทร(บาท)* อัตราค่าโทรส่วนเกิน(บาท)
Like 2 talk 200 บาท 200 คิดอัตรค่าโทรส่วนเกินตามจริง
400 บาท 400
1,000 บาท 1,000

:หมายเหตุ:* โปรโมชั่นรับสิทธิ์ส่วนลดค่าโทรในรอบบิลแรก

เหมาจ่ายรายเดือนแบบไหน.. ยังไงก็คุ้ม...สำหรับลูกค้าปัจจุบันอินเทอร์เน็ตรายเดือน

แพ็คเก็จ เหมาจ่ายรายเดือน(บาท) รับส่วนลดค่าโทร(บาท) รับสิทธิ์นาน อัตราค่าโทรส่วนเกิน(บาท)


Like 2 talk สำหรับADSL/IPSTAR/Dial up รายเดือน

ไม่มี 50 3 รอบบิล
คิดตามการใข้งานจริง
200 100
400 200
1,000 500

หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปัจจุบันอินเทอร์เน็ตรายเดือนซีเอส ล๊อกซอินโฟเท่านั้น ติดต่อฝ่ายขาย โทร.0-2263-8118
 
1. อัตราค่าใช้บริการและอัตราค่าใช้บริการส่วนเกิน เป็นอัตราไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. อัตราค่าโทรทางไกลต่างประเทศไลค์ทูทอล์คไม่รวมกับค่าบริการปกติของโทรศัพท์บ้าน,  โทรศัพท์มือถือ,โทรศัพท์สาธารณะ หรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าใช้งานในการโทรผ่านหมายเลข  0-2615-5666
3. ส่วนลดค่าโทรจะมีผลในแต่ละรอบบิลเท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือไม่สามารถโอนสิทธิไปใช้ในรอบบิล
ที่ไม่ได้รับรายการส่งเสริมการขาย
4. ระยะเวลาการใช้บริการและยกเลิกบริการ
a)  ลูกค้าสมัครบริการแบบมีค่าโทรเหมาจ่าย Like2Talk 200, 400, 1000 และบริการแบบค่า โทรเหมาจ่าย Like2Talk for ADSL,IPSTAR,Dialup รายเดือน ต้องใช้บริการอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 6 เดือน หากยกเลิกก่อนกำหนด บริษัทฯเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการตาม อัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน1 เดือน(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
b) ลูกค้าสมัครบริการแบบไม่มีค่าโทรเหมาจ่ายรายเดือน Like2Talk for ADSL,IPSTAR,Dialup ต้องใช้บริการอย่างน้อย เป็นระยะเวลา 6 เดือน หากยกเลิกก่อนกำหนด บริษัทฯเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการ เป็นจำนวนเงิน 200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. ระงับใช้บริการชั่วคราว
a) ลูกค้าสมัครบริการแบบมีค่าโทรเหมาจ่าย Like2Talk 200, 400, 1000 และบริการแบบค่าโทรเหมาจ่าย Like2Talk for ADSL,IPSTAR,Dialup รายเดือน สามารถระงับใช้บริการชั่วคราวได้ครั้งละไม่เกิน 2 เดือน และชำระค่ารักษาสมาชิกภาพ 200 บาท/ครั้ง
b) ลูกค้าสมัครบริการที่ไม่มีค่าโทรเหมาจ่ายรายเดือน ลูกค้าไม่สามารถระงับใช้บริการชั่วคราวได้
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นและอัตราค่าโทรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่ http://www2.csloxinfo.com/like2talk
7. โปรโมชั่นสำหรับลุกค้าใหม่จะได้รับส่วนลดค่าโทร:
- ค่าโทรเหมาจ่ายรายเดือน 200 บาท รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโทร 200 บาท ในรอบบิลแรก ค่าโทรส่วนเกินเรียกเก็บตามจริง
- ค่าโทรเหมาจ่ายรายเดือน 400 บาท รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโทร 400 บาท ในรอบบิลแรก ค่าโทรส่วนเกินเรียกเก็บตามจริง
- ค่าโทรเหมาจ่ายรายเดือน 1,000 บาทรับสิทธิ์ส่วนลดค่าโทร 1,000 บาท ในรอบบิลแรกค่าโทรส่วนเกินเรียกเก็บตามจริง
8. โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าปัจจุบันอินเทอร์เน็ตรายเดือน Like2Talk for ADSL/IPSTAR/Dialup รายเดือน:
- ไม่มีค่าโทรเหมาจ่ายรายเดือน รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโทรเดือนละ 50 บาท นาน 3 รอบบิล (รอบบิลที่ 1-3) ค่าโทรส่วนเกินเรียกเก็บตามจริง
- ค่าบริการเหมาจ่าย 200 บาท รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโทรเดือนละ 100 บาท นาน 3 รอบบิล (รอบบิลที่ 1-3) ค่าโทรส่วนเกินเรียกเก็บตามจริง
- ค่าบริการเหมาจ่าย 400 บาท รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโทรเดือนละ 200 บาท นาน 3 รอบบิล (รอบบิลที่ 1-3) ค่าโทรส่วนเกินเรียกเก็บตามจริง
- ค่าบริการเหมาจ่าย 1,000 บาทรับสิทธิ์ส่วนลดค่าโทรเดือนละ 500 บาท นาน 3 รอบบิล (รอบบิลที่ 1-3) ค่าโทรส่วนเกินเรียกเก็บตามจริง
 
 

 
Untitled Document
    TERMS OF USE | CONTACT US | SITE MAP

copyright by cs loxinfo Co,Ltd . All right reserve intellectual Property Right Policy